2006 Orientation

Orientation

August 16-21, 2006

Incoming Students:

Xiaoqing Sun (second-year student-TA), Qiuxia Wu, He Huang, Xing Liu, Heather Whittington, Nelson Garcia, Tim Whitfeld, Carrie Eberle, Kerrie Sendall, Amy Mueller, and Xiaodong Sun (second-year student-TA).

We would like to thank the following faculty and students for making the 2006 orientation a great success!!!
David Biesboer, Jane Glazebrook (Coordinator), Florence Gleason, Fumiaki Katagiri, Peter Lefebvre, Min Ni, Neil Olszewski, Carolyn Silfow (Director of Graduate Studiens), George Weiblen, Sue Wick, Xiaodong Sun, Xioaqing Sun, Ed Gilding, Brian Piasecki, David Schladt, Ali Sivitiz, Wenjing Zhang and Yun Zhou.